Natisni

Osnovni podatki

Naziv firme: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Krajše ime: Društvo Ovtar Slovenskih goric

Sedež: Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Predsednik društva: Andrej Kocbek
Samostojna projektna sodelavka: Renata Peras
Upravljavec LAS 2007-2013: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.
   
Vpis v register društev na UE Lenart: 04. 01. 2008
Datum vpisa v poslovni register: 17. 1. 2008
   
TRR odprt pri DBS: IBAN SI56 19340-5008170947, BIC: SZKB SI 2X

Davčna številka: 93293437
Matična številka: 2184176000
Pravni status: Društvo
   
T: 00386 51 660 865, 00386 59 128 773
F: 00386 02 720 73 52
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
W: http://www.lasovtar.si
 
Število prebivalcev kaže trend povečanja znotraj območja LAS (primerjava z letom 2002 – 17.571 prebivalcev) kar je rezultat dosedanjih razvojnih investicij in prioritet razvoja podeželja. Predvidevamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. Najnižjo povprečno starost prebivalcev beležimo v Cerkvenjaku (37,3 let) najvišjo v občini Lenart (41,3 let).
 
Konec leta 2006 je bilo na območju LAS registriranih 558 gospodarskih družb, v katerih je delalo 3.440 oseb. Povprečna mesečna bruto plača je takrat znašala 1.181 EUR, kar je bilo samo 2,2 % pod slovenskim bruto povprečjem.
V istem obdobju beležimo 957 turistov od tega tujcev 490 in 2.047 prenočitev. Na tem področju smo skupaj ocenili še veliko neizkoriščenih možnosti, zato je ena izmed temeljnih usmeritev naše Lokalne razvojne strategije pospešen razvoj turizma.
 

Na območju LAS je bilo glede na zadnji popis kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 – 13.797,68 ha vseh zemljišč, od tega je bilo 10.010,62 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Največ zemljišč se je uporabljalo za:

 • travnike in pašnike: 4.769,01 ha oz. 47,6% vseh kmetijskih zemljišč
 • njive in vrtove: 4.562,85 ha oz. 45,6%
 • kmečke sadovnjake in vinograde: 679 ha oz. 6,8%.

 
Po tipu kmetovanja se največ družinskih kmetij ukvarja z mešano živinorejo – 45%, sledijo jim družinske kmetije, ki se ukvarjajo s pašno živino – 16% ter mešana rastlinska pridelava in živinoreja 14% in drugo.
 
Po polnovredni delovni moči je na družinskih kmetijah bilo v tem obdobju dejavnih 2.897 ljudi. Zanimiv bi bil podatek iz leta 2007, če ga ima kmetijska svetovalna služba.Po evropskienoti ekonomske velikosti je bilo največ družinskih kmetij v razredu do 2 ha in sicer kar 47,8% .
 
V letu 2008 je bilo na območju LAS 467 brezposelnih oseb, od tega 251 žensk. Največ jih je imelo 1., 2., 3. in 4. stopnjo izobrazbe. Kakšno bo to število konec leta 2009 si ne upam napovedati. Prav bi bilo, da bi o tej problematiki stekla kasneje razprava, saj je recesija močno prizadela avtomobilsko in predelovalno industrijo, katera tudi na našem območju zaposluje največ ljudi.
Izobrazbena struktura naših prebivalcev se izboljšuje, saj nam primerjave kažejo, da se zmanjšuje število prebivalcev z nepopolno izobrazbo, močno se povečuje delež s srednjo šolo, zelo močno pa narašča delež višje in visoke izobrazbe. Ti podatki so spodbudni in prav na področju izobraževanja, prekvalifikacij in pridobivanju dodatnih znanj, lahko LAS dosti pomaga skupaj z GZ in obrtno podjetniško zbornico. Izdelava kvalitetnega programa izobraževanja, usklajenega znotraj LAS in s potrebami aktualnih dogodkov v gospodarstvo, bi lahko bila prioriteta v tem letu.
To je samo nekaj podatkov in misli iz Lokalne razvojne strategije, katero smo izdelovali v prvi polovici lanskega leta. Vzela nam je kar nekaj časa. Pri njej so aktivno sodelovali vsi ustanovljeni strokovni odbori, razvojni svet, kolegij predsednice, predvsem pa zaposleni strokovni sodelavki na Razvojni agenciji Slovenske gorice.

V njej smo opredelili 6 temeljnih usmeritev:

 1. Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami (ljudje – motor razvoja)
 2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja
 3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja
 4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij
 5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju
 6. Spodbujanje obnove in oživitve vaških jeder ter kulturne dediščine

 
Razvojna strategija je bila obravnavana in potrjena na razvojnem svetu in skupaj z vsemi drugimi dokumenti posredovana na MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Naša LAS je bila na razpisu za izbor in potrditev uspešna. V skladu z določili javnega razpisa je 8. avgusta 2008 »LAS Ovtar Slovenskih goric«, pridobila status DELUJOČE LAS in je upravičena do koriščenja sredstev EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007-2013.
 
Takoj smo v septembru 2008 pristopili k objavi Javnega poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za leto 2008 in kasneje 2009.
LAS pridobi odobrena sredstva samo na osnovi pravilno izpeljanih predpisanih postopkov.
Letni izvedbeni načrt (LIN) in njegova realizacija je osnova za sofinanciranje projektov (priloga: LIN 2008)
Na potrditev LIN 2008, ki je bil posredovan v novembru smo čakali do februarja 2009. Ta način dela povzroča zamike in probleme pri realizaciji konkretnih projektov. LIN 2009 smo poslali v predpisanem roku - 11. februarja in ne vemo kdaj bo potrjen.
 

Investitorji morajo projekte v celoti financirati sami, odobrena sredstva pa kasneje refundirajo. Morda se bo kdo vprašal, ali se izplača vlagati toliko časa in truda za relativno majhna finančna sredstva. Seveda se. To so nepovratna sredstva, s katerimi lahko realiziramo vrsto »mehkih projektov« za razvoj podeželja, za katere nam običajno vedno zmanjka denarja. S tem denarjem pa lahko izdelamo tudi zahtevnejše elaborate in študije za velike projekte, s katerimi lahko kandidiramo na drugih razpisih za mnogo večja sredstva. To je naša priložnost, ki pa zahteva mnogo potrpljenja.

LEADER V SLOVENIJI

Leader 2007-2013

S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S PRP Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost t.i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Temeljna načela pristopa LEADER so:

 • Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja LAS
 • Pristop od spodaj navzgor
 • Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva
 • Povezani in večsektorski ukrepi
 • Inovativnost
 • Mreženje
 • Sodelovanje na projektih

rasg hisica_OS

Ustanovitev lokalnega javno-zasebnega partnerstva, imenovanega "lokalna akcijska skupina (LAS)" je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS ima nalogo, da pripravi in izvede svojo lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

pdfOsebna izkaznica

Kontakt

Društvo za razvoj podeželja
LAS OVTAR Slovenskih goric
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 059 128 773
E-Mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni obrazec

Grbi občin

obcine logotipi