Natisni

Lokalna razvojna strategija 2007-2013

Lokalna razvojna strategija – LRS predstavlja temeljni dokument, ki odraža razvojne usmeritve podeželskega območja ”Ovtar Slovenskih goric” za programsko obdobje 2007-2013.
 
Namen priprave Razvojnega programa podeželja, Lokalne razvojne strategije “Ovtar Slovenskih goric” (v nadaljevanju RPP) za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah in Sveta Trojica v Slov. goricah je, ugotoviti skupne interese ter oblikovati skupne programe razvoja podeželja na območju, ki poleg kmetijstva, enakovredno obravnavajo tudi vse druge panoge in dejavnosti t.i. nekmetijske vsebine, kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 

Zametek oblikovanja lokalnih razvojnih partnerstev in načrtovanja razvoja na podlagi lokalnih razvojnih pobud je v preteklosti na našem območju predstavljal program CRPOV. Drugih skupnih razvojnih programov podeželja na tem območju ni bilo.
Podeželja brez kmetijstva si ne moremo in ne smemo predstavljati, saj je le-to bilo od nekdaj oblikovalec podeželskih prostorov in kulturne krajine na določenem območju, po drugi strani pa je potrebno razvoj podeželja obravnavati celostno, kar pomeni, da je potrebno identificirati tudi vse ostale potenciale in omejitve razvoja.
 

Poleg izdelave dokumenta so vzporedno potekale tudi aktivnosti vzpostavljanja partnerstva med javnim, privatnim in nevladnim sektorjem z namenom oblikovanja skupnih programov in projektov, ki bodo prispevali k celostnemu razvoju podeželja na območju.


V njej smo opredelili 6 temeljnih usmeritev:

  1. Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto izobraževanja in zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami (ljudje – motor razvoja).
  2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.
  3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.
  4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.
  5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.
  6. Spodbujanje obnove in oživitve vaških jeder ter kulturne dediščine.

 
Program je osnova za izvajanje dogovorjenih razvojnih usmeritev in izvedbenih nalog v naslednjih letih ter s tem pomemben del strategije razvoja občin in načrtovanja njihovih proračunov. Dolgoročno bo izvajanje ukrepov dokumenta prispevalo k večji blaginji ljudi iz osrčja Slovenskih goric. Dokument je usklajen z Regionalnim razvojnim programom Podravja 2007-2013 in Nacionalnim strateškim nartom razvoja podeželja v programskem obdobju 2007 – 2013. Vsebinsko se vključuje v Državni razvojni program 2007 – 2013, pri čemer je z vsemi nacionalnim in regionalnim strateškimi razvojnimi dokumenti zagotovljena komplementarnost. Dokument je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013, Predlogom implementacijske uredbe k Uredbi Sveta (ES) o podpori za razvoj podeželja, Odločbo Sveta (ES) o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (Programsko obdobje 2007-2013), Nacionalnim strateškim načrtom razvoja podeželja 2007-2013, ter drugimi pravnimi podlagami, ki urejajo to področje.
 
Pri pripravi dokumenta so bila zasledovana naslednja načela: enakovredno vključevanje prebivalcev in društev celotnega območja, partnerstvo s strokovnimi, razvojnimi in upravnimi institucijami ter društvi, ki delujejo na območju in strokovna obdelava ključnih razvojnih vsebin razvoja podeželja z upoštevanjem pristopa »od spodaj navzgor«.
 
Pri uresničevanju Lokalne razvojne strategije bo ključnega pomena skupinsko delo, tako same Lokalne akcijske skupine, kot tudi projektnih in interesnih skupin pri izvajanju posameznih aktivnosti.

 

pdfLokalna razvojna strategija3.18 MB

Kontakt

Društvo za razvoj podeželja
LAS OVTAR Slovenskih goric
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 059 128 773
E-Mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni obrazec

Grbi občin

obcine logotipi